bic@bicons.vn 0901815069 VI EN CN KR

Phải hình thành gói thầu mới với phần công việc phát sinh?

31-05-2023 - Tin tức | 245

(Xây dựng) - Theo quy định, trường hợp phần công việc phát sinh là độc lập với những phần công việc thuộc hợp đồng đã ký thì phải hình thành gói thầu mới để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

(Xây dựng) - Theo quy định, trường hợp phần công việc phát sinh là độc lập với những phần công việc thuộc hợp đồng đã ký thì phải hình thành gói thầu mới để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Khoản 2 và Khoản 1 Điều 67 Luật Đấu thầu quy định việc điều chỉnh hợp đồng phải được quy định cụ thể trong văn bản hợp đồng, văn bản thỏa thuận về điều kiện của hợp đồng (nếu có).
Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Việt Hồng, dự án X đã lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công. Do yếu tố khách quan, dự án đã dừng thi công và quyết toán khối lượng thực hiện.

Hiện nay, dự án X đã được phê duyệt điều chỉnh, chủ đầu tư trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh bổ sung gói thầu xây lắp A (gồm khối lượng chưa thi công và khối lượng bổ sung mới).

Tuy nhiên, chủ đầu tư không trình bổ sung gói thầu giám sát và gói thầu bảo hiểm thi công gói thầu A với lý do sẽ thương thảo với nhà thầu đã thực hiện gói thầu giám sát, bảo hiểm trước đó để ký kết phụ lục hợp đồng.

Bà Hồng hỏi, việc không tiến hành bổ sung gói thầu giám sát, bảo hiểm có trái quy định không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 2 và Khoản 1 Điều 67 Luật Đấu thầu quy định việc điều chỉnh hợp đồng phải được quy định cụ thể trong văn bản hợp đồng, văn bản thỏa thuận về điều kiện của hợp đồng (nếu có). Việc điều chỉnh hợp đồng chỉ được áp dụng trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.

Khoản 4 Điều 93 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định trường hợp điều chỉnh hợp đồng làm phát sinh chi phí hoặc thay đổi tiến độ thực hiện thì hai bên phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng để làm cơ sở thực hiện.

Theo đó, việc điều chỉnh hợp đồng phải tuân thủ quy định nêu trên. Trường hợp phần công việc phát sinh là độc lập với những phần công việc thuộc hợp đồng đã ký thì phải hình thành gói thầu mới để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

TIN LIÊN QUAN

Đăng ký bản tin